Helping The others Realize The Advantages Of आस्तिक

நம்முடைய‌ மதத்தை, அடையாளங்களை மற்றும் கலாச்சாரத்தை மாற்றுவது பகவான் டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகை கிடையாது. இந்தச் செயல், நம் தேசிய ஒற்றுமைக்கு, நம் பழமையான வரலாற்றிற்கு மற்றும் நம் குடும்பங்களுக்கும் இடையூறு விளைவிக்கும்.

“சம்பத்தி, சாந்தி, சுரக்ஸா ஆகியவற்றிக்கான தினசரி வேண்டுதல்” என்னும் தலைப்பில் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரார்த்தனையை நீங்கள் பகவான் டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களை வேண்டி, அமைதி பெற‌ தினமும் பிரார்த்தனை செய்யலாம். டோர்ஜே ஷுக்டேன் அவர்களுக்கு கணேஷா, சிவா, கிருஸ்ணா, லஷ்மி, துர்கா, காளி மற்றும் மற்ற தெய்வங்களுடன் சேர்த்து பூஜை மற்றும் வழிபாடுகள் செய்யலாம்.

"There's a difference between tolerance and laziness. Endurance arises from respect when laziness from disrespect of Other individuals."

In my humble viewpoint, these good words of the Taoist Wisdom do the job hand in hand with Buddhist Knowledge that talks about allowing go of our fixated projection and expectation on how items are. On account of our limited exposure, we only see issues our way and away from ignorance, we refuse to determine it in another way.

"We'd like One more and wiser and maybe a more legendary idea of animals.... We patronize them for his or her incompleteness, for his or her tragic destiny of getting taken form up to now underneath ourselves. And therein we err, and considerably err. With the animal shall not be calculated by guy.

ལོ་ ༢༥༠༠ སྔ་རོལ་ན་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དེ་ཉིད་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས། མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐྱིད་དང་། དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་གཞི་དེ་དག་གསལ་པོ་མཁྱེན་པའི་ཐོག་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ནས། ཁོང་ལ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་ངོས་འཛིན་ཞུས། ཁོང་གི་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་ཆོས་དེ་དག་རིམ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱུང་།

First of all, I would want to thanks Rinpoche from bottom of my coronary heart for sharing about Lord Dorje shugden. This can provides substantial gain to Everybody and May the Dorje Shugden apply distribute to 10 directions.

सरसों या तिल के तेल में तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आँच पर रखें। पत्ते जल जाने पर उतारकर छान लें। इस तेल की दो-चार बूँदें कान में डालने से सभी प्रकार के कान-दर्द में लाभ होता है।

༡༡༽ཤེས་རབ་དང་ཞི་བདེ། བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ།

We reserve the ideal to remove any responses/views which we may uncover offensive but resulting from the amount of these types of responses, the non elimination and/or non detection of any such responses/views does not suggest that we condone the same.

நாம் மகிழ்ச்சியாக, கவலையாக, நம்பிக்கையற்று, வழி தவறி, குழப்பமாக, காலியாக மற்றும் எல்லா வகையான உணர்ச்சிகளையும் அனுபவிக்கும் பொழுது அவர்களை வழிபடுகின்றோம். நாம் இந்த உணர்ச்சிகளை நம் பயிற்சியற்ற மனதின் காரணத்தால் தொடர்ந்து அனுபவிக்கின்றோம்.

भगवान दोर्जी शुगदेन click here सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी सहायता करते हैं। भगवान दोर्जी शुगदेन का अवतरण एक विशेष अवतरण है। उन्होंने कलियुग के समय में हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतार लिया है।

We develop into happier and as these energies of joy increase, we start to impact the folks all around us in favourable strategies. Practising Dorje Shugden offers us the gift of bringing joy to the interactions we have with folks.

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་བཟའ་ཚང་ནང་མིའི་ནང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་དཀའ་རྙོག་དང་། དེས་རྐྱེན་གྱི་ཕན་ཚུན་མི་འཆམ་པ། མི་ཚང་བར་བསམ་ཚུལ་གོ་ནོར་ཤོར་བ་དང་། རྩོད་པ་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱིས་ནང་མི་ཁ་བྲལ་འགྲོ་བ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། མི་ཚང་ནང་དཀའ་རྙོག་ཕྲད་ན། མི་ཚང་ན་སྐྱིད་པོ་མི་ཡོང་། ནང་མི་བར་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་ཡོང་བར་ནང་མི་ཆ་ཚང་ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བགྲོས་བསྡུར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་ལ་ཉིན་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ན། མི་ཚང་ནང་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ནང་མི་ཚང་མ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་གྱི་བྱིན་རླབས་སྩོལ་གྱི་རེད།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *